Huishoudelijk reglement van “Seniorenorkest Groot Someren”

Lidmaatschap
Artikel 1.
De vereniging kent gewone leden, ereleden, lid van verdiensten, beschermheren/-vrouwen.
Personen die als gewoon lid, als bedoeld in art.2 en 4 van de statuten willen worden toegelaten, kunnen zich daarvoor opgeven bij een bestuurslid.
Voor toelating als gewoon lid wordt door het bestuur, bij meerderheid van stemmen, besloten op basis van onderstaande criteria;
– Het aspirant lid is woonachtig in de gemeente Someren.
– Het aspirant lid heeft voldoende muzikaal niveau om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het orkest. Bij twijfel moet er een toetsing plaatsvinden door de dirigent en een muzikant uit dezelfde instrumentgroep.
– Een aspirant lid niet woonachtig in de gemeente Someren wordt alleen toegelaten met toestemming en overleg met het bestuur.
– In het geval van uitzondering besluit het bestuur bij meerderheid van stemmen.
– Er wordt een proeftijd van drie (3) maanden in acht genomen.
Ereleden zijn leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en die als zodanig benoemd zijn door het bestuur
Lid van verdiensten zijn Bijzondere leden die buitengewone prestaties voor ons orkest hebben verricht kunnen in aanmerking komen voor de titel Lid van Verdienste
De beschermheer/-vrouw is de persoon die bereid is muzikaal en financieel op de voorgrond te treden en die als zodanig benoemd is door het bestuur.
Instrumenten en onderhoud
Artikel 2.1
De leden die beschikken over een instrument van de vereniging, andere verenigingen en instrumenten in eigendom moeten worden onderhouden en zijn voor kosten van de vereniging. Dit alles in overleg en in overeenstemming met het bestuur, voor rekening van de vereniging, mits het instrument voornamelijk voor de vereniging gebruikt wordt.
Uniform en bijbehoren alsmede instrumentarium.
Artikel 2.2
2.2.1 De dames zorgen zelf en voor eigen rekening voor een overwegend zwarte outfit ,wel zwarte schoenen bij deze outfit.
2.2.1.2 De dames ontvangen van de vereniging een sjaaltje en een rozet om de outfit op te fleuren en bepalen zelf welke ze hiervan willen gebruiken.
2.2.1.3 De heren kopen via de vereniging een zwart overhemd met lange mouwen.
2.2.1.4 De heren zorgen zelf voor een zwarte effen broek, zwarte schoenen en zwarte kousen.
2.2.1.5 De heren ontvangen van de vereniging een choker.
2.2.1.6 De uniformen commissie kan sturend en adviserend optreden.
2.2.1.7 Leden die hun lidmaatschap beëindigen zijn verplicht de voorzitter en/of de door het bestuur aangewezen personen daarvan in kennis te stellen en binnen één maand de hun toevertrouwde eigendommen van de vereniging schoon en in goede staat in te leveren bij de door het bestuur aangewezen personen.
2.2.1.8 Bij alle concerten/optredens , niet zijnde een repetitie , wordt het uniform gedragen.
Contributie.
2
Artikel 3.
Ieder lid betaalt een contributie, vast te stellen door de vergadering. (Zie art. 11)
Bestuur
Artikel 4.
Het bestuur bestaat uit 5 leden:
De Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Secretaris, de Penningmeester en een Bestuurslid.
Zittingstermijn is bepaald voor 3 x 3 jaar. Eventueel een verlening mogelijk in overleg met zittende bestuursleden
Artikel 5.
Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld:
2023 secretaris en vicevoorzitter,
2024 penningmeester en bestuurslid
2025 voorzitter, en zo verder.
Artikel 5a.
Ontstentenis;
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door één persoon die
daartoe door de algemene leden vergadering steeds moet zijn
aangewezen. Indien mogelijk het laatst afgetreden bestuurslid.
Dirigent
Artikel 6.
Een dirigent wordt benoemd door het bestuur. Aan de dirigent kan het bestuur een onkostenvergoeding toekennen. De dirigent kan door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
Commissies
Artikel 7.
De vereniging kent de volgende commissies:
1. Kascommissie (statutair)
2. Activiteitencommissie met als taak het regelen van concert, uitstapjes, feesten enz. de leden betreffend.
3. Muziekcommissie heeft als taak in overleg met de dirigent het bepalen van de muziek keuze en het aanschaffen van nieuwe partijen en het toezicht op de voorraad partijen.
4. PR-commissie met als taak het verzorgen van het verenigingsblad, de website en publicaties voor de pers.
5. Uniformen commissie met als taak het ontwerpen, bestellen en bewaren van uniformen.
6. Vervoercommissie met als taak het regelen van het vervoer van instrumenten voor gebruik tijdens concerten.
7. Lief en leed- commissie met als taak het bijhouden van berichten aangaande zieke leden en het regelen van bezoek. 8. Continuïteitscommissie, (statutair)belast bij het besturen van de vereniging ingeval van ontstentenis.
De leden van commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. M.u.z. van de Continuïteitscommissie die tijdens de algemene ledenvergadering wordt aangewezen.
Begunstigers
Artikel 8.
Het bestuur is bevoegd natuurlijke- en rechtspersonen toe te laten als vriend of sponsor van de vereniging. Vrienden en sponsoren betalen een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging die door het bestuur wordt vastgesteld. (Zie art. 11). Zij hebben geen stemrecht.
Optredens
Verlenen van een muzikaal optreden:
Artikel 9.
Voor leden op eigen verzoek: een serenade bij een huwelijk of huwelijksjubileum van 25, 40 of 50 jaar.
3
Voor sponsoren op eigen verzoek: een serenade bij een huwelijksjubileum van 40, 50 of 60 jaar.
Bij overlijden van een lid, op verzoek van de familie, een uitvaartdienst of crematieplechtigheid muzikaal opgeluisterd.
Artikel 10.
Een verzoek om een muzikaal optreden, anders dan bedoeld in art. 9 (bv. concerten) wordt van geval tot geval aan de leden voorgelegd.
Voor elk muzikaal optreden als bedoeld in dit artikel kan een financiële vergoeding gevraagd worden, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur.
Bedragen
Artikel 11.
Het lidmaatschap Ultimo 2023 is vastgesteld op €100 euro per jaar. (zie art 3). Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd of gewijzigd met instemming op de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
Vrienden betalen tenminste € 50 per jaar. (zie art 8) Sponsoren betalen tenminste € 250 per jaar. (zie art 8)
De bedragen, behorend bij art. 8.2.A van de statuten zijn vastgesteld op € 5000.
Geldigheid
Artikel 12.
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag van vaststelling en kan worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 4 februari 1993; gewijzigd tijdens de ledenvergadering van 18 februari 2010;
gewijzigd tijdens de ledenvergadering van 28 maart 2013;
laatstelijk gewijzigd tijdens de ledenvergadering van 28 maart 2017.
Overlegd met de leden en conform gewijzigd in de bestuursvergadering van 9 juli 2019.
Overleg met de leden en conform gewijzigd in de bestuursvergadering van 28-3-2023.
De voorzitter (w.g.)
De secretaris (w.g.)