– 1 –
Dossier 20230525/5695/rv
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, negen november tweeduizend drie en twintig (09-11-2023),
verschenen voor mij, mr. Renate Johanna Martina van Velthoven, kandidaatnotaris,
hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Renatus Cornelis
Maria van Kaam, notaris te Someren:
1. de heer Godefridus Evert Antonius Cornelis Rooijakkers, geboren te
Eindhoven op zeven augustus negentienhonderdzesenveertig, wonende
te 5712 XD Someren, Binnenhof 5, gehuwd;
2. de heer Rudolphus Cornelis van Dongen, geboren te Rotterdam op
twee november negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 5711 BC
Someren, Avennelaan 36, gehuwd,
handelend als schriftelijk gemachtigden van het bestuur van de vereniging:
Seniorenorkest Groot Someren, statutair gevestigd te Someren,
kantoorhoudende te 5711 BC Someren, Avennelaan 36, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
40239967, hierna te noemen: ‘de Vereniging’, tot het vastleggen van de
statutenwijziging bij notariële akte.
De volmacht blijkt uit de notulen.
De verschenen personen verklaarden als volgt.
INLEIDING
1. De Vereniging werd opgericht in de maand oktober negentienhonderd
een en negentig te Someren, de statuten van de vereniging zijn
opgenomen in een notariële akte verleden op zeven april
negentienhonderd twee en negentig (07-04-1992) voor mr. J.W.F.M.
Reynders, destijds notaris te Someren.
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële
akte op zes maart tweeduizend negen (06-03-2009) verleden voor mr.
Renatus Cornelis Maria van Kaam, voornoemd.
3. De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering
gehouden op zes en twintig september tweeduizend drie en twintig (26-
09-2023) besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan
deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde
statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Seniorenorkest Groot Someren.
Zij is gevestigd in de gemeente Someren.
DOEL
– 2 –
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel om mannen en vrouwen uit de gemeente
Someren in de gelegenheid te stellen om in groepsverband blaasmuziek
te beoefenen als een vorm van vrijetijdsbesteding voor mensen van vijftig
jaar en ouder, zulks in de meest ruime zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken – hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking
met soortgelijke verenigingen of organisaties – door de opbrengsten van
sponsoring – en andere “fundraising” activiteiten, zoveel mogelijk te
besteden ten behoeve van genoemde vereniging, en al hetgeen verder
voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.
DUUR
Artikel 3.
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
LEDEN
Artikel 4.
Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van
vijftig jaar hebben bereikt en die zich als zodanig bij het bestuur hebben
aangemeld.
Het bestuur beslist over de aanvrage tot toelating. Het bestuur is bevoegd
ook mensen buiten Someren en in uitzonderlijke gevallen mensen jonger dan
vijftig jaar tot de vereniging toe te laten.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid; deze kan te allen tijde
geschieden zonder inachtneming van een opzeggingstermijn;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging;
deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsmede wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
d. door ontzetting (royement), welke door het bestuur wordt
uitgesproken, doch uitsluitend wanneer een lid handelt in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt; – ingeval van zo’n
ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld; hem staat binnen
een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot
ontzetting beroep open op de ledenvergadering; gedurende die
beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid
geschorst.
2. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
– 3 –
3. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap
verbonden rechten geheel of ten dele op te schorten, in- dien en voor
zolang een lid in gebreke blijft in de nakoming van zijn financiële of
andere verplichtingen jegens de vereniging.
Een opschorting, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door
opzegging of ontzetting eindigt van rechtswege door het verloop van die
termijn.
RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN
Artikel 6.
1. De leden hebben het recht van de door de vereniging geboden
faciliteiten gebruik te maken en deel te nemen aan de door of na- mens
haar georganiseerde evenementen en activiteiten.
Een en ander moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te
maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de
voorwaarden als door het bestuur ter zake zijn of zullen worden
vastgesteld.
2. De door de leden verschuldigde contributie en overige bijdragen als
entreegeld worden vastgesteld door de ledenvergadering. De leden
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
contributie of bijdrage betalen.
3. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van
alle leden zijn opgenomen.
4. Mits met goedkeuring van de ledenvergadering is het bestuur bevoegd
ten behoeve van de leden rechten te bedingen en te hunnen laste
verplichtingen aan te gaan.
BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging behoudens
statutaire beperkingen. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste vijf leden. De bestuursleden worden benoemd, geschorst of
ontslagen door de ledenvergadering. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het
verloop van die termijn. Een bestuurslid kan te allen tijde ook zelf ontslag
nemen.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het
bestuurslidmaatschap.
2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door en uit leden.
Kan de functie niet uit de leden worden vervuld, dan kunnen op
voordracht van het bestuur ook niet-leden tot bestuurslid worden
benoemd door de ledenvergadering.
Een bestuurslid wordt gekozen voor een in het regelement bepaalde
periode.
3. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur
op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn ter- stond
– 4 –
herkiesbaar. Voorzitter en secretaris treden nimmer tegelijk af.
Nieuw benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de
plaats van hun voorganger in.
4. De benoeming van bestuursleden kan geschieden uit een of meer
bindende voordrachten (kandidaat-stellingen). Tot het opmaken van
zodanige voordrachten zijn bevoegd zowel bestuur als vijf leden. De
voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de
ledenvergadering medegedeeld.
Een voordracht van vijf of meer leden moet tenminste drie dagen vóór de
betreffende ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
5. Bij een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende
ledenvergadering. Indien het aantal bestuursleden echter is gedaald tot
drie, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te
beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur
bevoegd en is het hiervoor in dit lid bepaalde van overeenkomstige
toepassing.
6. De voorzitter van het bestuur wordt door de ledenvergadering in functie
gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling de functies van
secretaris, penningmeester en lid/leden.
Het Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de
vereniging, procuratie of anderszins doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.
Tevens kunnen vervangers worden aangewezen voor de respectieve
functies van secretaris en penningmeester.
7. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van
stemmen.
Een geldig besluit kan slechts genomen worden wanneer meer dan de
helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd id. is. Een
bestuurslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
bestuurslid doen uitbrengen. De secretaris draagt er zorg voor, dat de
genomen besluiten worden genotuleerd. Deze besluitlijst wordt door het
bestuur vastgesteld.
8. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of
twee andere bestuursleden dit nodig vinden.
9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn)
de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die
daartoe door de algemene leden vergadering steeds moet zijn
aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de
omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan
– 5 –
zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of als de
bestuurder is geschorst.
10. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging, meldt dit terstond aan
de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie.
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken
bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen,
wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten
grondslag liggen.
11. Indien het wettelijk is toegestaan kan de algemene vergadering degene
die bevoegd is de algemene vergadering bijeen te roepen, ook
machtigen om te bepalen dat de algemene vergadering tevens of
uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg.
Alsdan is verder vereist:
– dat degene die toegang heeft tot de algemene vergadering kan
worden geïdentificeerd;
– dat degene die toegang heeft tot de algemene vergadering het
stemrecht kan uitoefenen;
– dat degene die toegang heeft tot de algemene vergadering via een
tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan
deelnemen aan de beraadslaging.
Bij de oproeping kunnen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel verdere voorwaarden worden gesteld.
Bij de oproeping dient eveneens de procedure voor deelname aan de
algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel
van een elektronisch communicatiemiddel te worden vermeld.
BEVOEGDHEDEN BESTUUR/VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8.
1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
2. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
vergadering voor besluiten tot:
– 6 –
A. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
investeringen een bedrag of waarde zoals vast te stellen bij
reglement te boven gaande, onverminderd het hierna bepaalde;
B. 1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van registergoederen;
2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging
een bankkrediet wordt verleend;
3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen
opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
4. het aangaan van dadingen;
5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het
bestuur hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden van wie
er tenminste een de functie van voorzitter of secretaris dient te hebben.
COMMISSIES
Artikel 9.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd.
LEDENVERGADERINGEN
Artikel 10
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur
zijn opgedragen.
Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar een ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).
2. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. eventuele verkiezing van bestuursleden;
b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals
in het afgelopen boekjaar gevoerd;
d. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
e. benoeming kascommissie;
f. rondvraag.
3. De kascommissie moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
– 7 –
bestuur en brengt daarna aan de ledenvergadering verslag uit van haar
bevindingen.
4. Tevens worden in deze vergadering voorstellen behandeld, welke door
het bestuur zijn gedaan of door tenminste vijf leden (of zo veel minder als
tezamen bevoegd zijn een tiende gedeelte van de stemmen in een
ledenvergadering uit te brengen).
Laatstbedoelde voorstellen moeten tenminste tien dagen vóór de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Een en ander
geldt ook voor buitengewone ledenvergaderingen.
5. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit nodig oordeelt.
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen ook worden gehouden op
verzoek van tenminste tien leden of zoveel minder als tezamen bevoegd
zijn een tiende gedeelte van de stemmen in de ledenvergadering uit te
brengen.
Zodanig verzoek moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan onder
opgave van de te behandelen onderwerpen.
Het bestuur is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een
buitengewone ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken na indiening van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers
bevoegd zijn zodanige ledenvergadering zelf bijeen te roepen, doch
uitsluitend ter behandeling van de onderwerpen in het verzoek vermeld.
6. Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering en heeft de bevoegdheid
aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen. Geen toegang
hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Een geschorst
lid heeft echter wel toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
7. Elk lid heeft een stem.
8. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.
WIJZE VAN BIJEENROEPEN VAN DE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 11.
1. De leden der vereniging worden tot alle ledenvergaderingen door het
bestuur tenminste zeven dagen tevoren schriftelijk opgeroepen. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens
het leden register bedoeld in artikel 6.
De oproeping dient tevens de agenda der vergadering te vermelden.
2. Indien aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaand artikel onder 5,
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde
in het vorige lid of bij advertentie in een ter plaatse, waar de vereniging is
gevestigd, veel gelezen dagblad.
3. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met
de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
4. Ingeval van statutenwijziging gelden bovendien de voorschriften vervat in
– 8 –
artikel 15.
ORDE VAN DE VERGADERINGEN
Artikel 12.
1. De ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuur en bij zijn afwezigheid door een der overige bestuursleden.
2. Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in artikel 15 bepaalde.
3. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij
de voorzitter of de ledenvergadering anders besluit.
5. Bij staking van stemming is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming
over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt
een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste
stemmen op zich verenigden.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Van het verhandelde in alle ledenvergaderingen worden door de
secretaris van het bestuur notulen gehouden.
GELDMIDDELEN
Artikel 13.
De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies, entreegelden,
subsidies, opbrengsten van te ondernemen activiteiten en toevallige baten.
JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 14.
1. Het verenigingsjaar (boekjaar) is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de algemene gang
van zaken in de vergadering en over het gevoerde beleid. Het legt de
balans van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
vergadering voor. Deze stukken worden getekend door de bestuurders;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders
in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van
tenminste twee leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
Deze commissie onderzoekt de stukken, bedoeld in het vorige lid, en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar des- gewenst
de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden
– 9 –
van de vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van
een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven
jaar lang te bewaren.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de
ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van het aantal der uitgebrachte stemmen.
2. Op de agenda van de betreffende vergadering moet zijn vermeld, dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van
oproeping tot zodanig vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
3. Zij die de oproeping voor die vergadering hebben gedaan, moeten ten
minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING
Artikel 16.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
ledenvergadering.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. De bestemming van het batig saldo na vereffening wordt door de
ledenvergadering bepaald.
HUISHOUDELIJKE REGELEMENT(EN)
Artikel 17
1. Alles wat verder betreft de werkzaamheden van het bestuur, de gang van
zaken in de vereniging en verdere huishoudelijke zaken wordt geregeld
bij besluiten van de ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
2. Zodanige huishoudelijk(e) reglement(en) mag/mogen niet in strijd zijn
met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze
statuten.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen tevens nadere regelingen worden
getroffen met betrekking tot:
a. door de vereniging te verlenen onderscheidingen aan personen die
zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben ge- maakt;
b. faciliteiten te verlenen aan personen die met het door de vereniging
gestelde doel sympathiseren en deswege de vereniging met een
financiële bijdrage of op andere wijze steunen (donateurs).
– 10 –
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:
– notulen.
SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de
verschenen personen is vastgesteld aan de hand van de documenten zoals
bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht.
WAARVAN AKTE is verleden te Someren op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen
personen hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze door de verschenen personen en onmiddellijk daarna
door mij, notaris, ondertekend om vijftien uur vier en twintig minuten.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: