Algemene Ledenvergadering 2022

ALV1 2022Na een wat rumoerige repetitie met allemaal nieuwe muziekstukken werd deze ochtend de Algemene Ledenvergadering 2022 gehouden. Na een korte opening door de voorzitter, gaf onze secretaris een verhandeling over de plaatselijke luchtbehandeling, CO versus O oftewel koolmonoxide versus zuurstof en geloof het of niet: de gemeente gaat deze gassen bijsturen…
Vervolgens gaf onze voorzitter een terugblik op afgelopen “coronajaren”, bijna alles afgelast, repeteren in de Ruchte met protocollen, ’s morgens geen last van de avondklok en gelukkig niemand verloren… Aansluitend deed hij een oproep aan de leden om op onderdelen wat actiever te participeren door de andere groep te complimenteren met hun inzet en om vervolgens de nieuwe leden alsnog formeel welkom te heten.

Toen was het de beurt aan onze nieuwe penningmeester voor zijn maidenspeech. Geheel digitaal leidde hij ons zonder problemen door zijn nieuw aangeschafte digitale boekhoudprogramma waarna hij met een applaus werd beloond en werd gedechargeerd. Wel had hij nog een verzoekje: probeer allemaal “vrienden en sponsoren” te zoeken om te zorgen dat onze kas op peil kan blijven. ALV2 2022
Bij de bestuursverkiezing werd één persoon herkozen omdat hij herkiesbaar was en werd de ander herkozen omdat hij niet herkiesbaar was maar toch nog even wilde blijven… In het laatste geval zoekt het bestuur naar een nieuwe secretaris.
En hebben we nog iets te goed komend jaar? Jazeker, het optreden met Nederweert-Eind, het Caratconcert en de kerstrepetitie met vier jubilarissen. En mogelijk gaan we op hun eigen verzoek in Sonnehove de gehoorapparaten weer testen en is er ook nog kans op een Ledendag, maar dan moeten we wel met ideeën of voorstellen komen. Te denken valt aan de Efteling, Toverland, Wouterbergen of op het MPS de Zonnebloem de Maas afvaren; het schip is 115 meter lang en 11,50 meter breed, dus daar passen we wel op.

Toen was het al weer tijd voor de rondvraag. Enkele opmerkingen of aanbevelingen: we moeten oppassen met het ongebreideld uitbouwen van het orkest, zeker wat betreft bepaalde instrumentgroepen, omliggende dorpen en steden en zelfs een deel van Limburg, horen ook bij “Groot Someren” en als we buiten spelen moeten we zo mogelijk beschut spelen zodat het orkest tot zijn recht komt.
En wat doen we met de jarigen? Met overgrote meerderheid werd gestemd voor het afschaffen van de verzoeknummers en alleen het spelen van de Felicitatiemars. Bij één jarige spelen we “Lang zal ie leven” en zijn er meer jarig dan spelen we “Lang zullen ze leven”…. ?.

Bovenstaande is maar een impressie; onze secretaris maakt natuurlijk een mooi verslag dat later gepubliceerd wordt.