Algemene Ledenvergadering 2023

JV 4Het was weer tijd voor een spannende Jaarvergadering want de lock downs zijn al een tijdje voorbij.

En dat gaat dan als volgt: “Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet eenieder van harte welkom, speciaal onze Beschermvrouwe Nettie Hendrikx”. Maar we hadden allang gezien dat ze er was want de tafels stonden vol met vlaaien en wie had daarvoor gezorgd? Juist ja.
Nadat de voorzitter had verteld wie er niet waren kon hij toch nog even enkele nieuwe leden welkom heten en een van hen is al onmiddellijk verleid tot het invullen van een bestuursfunctie, maar daarover dadelijk meer. Eerst de Terugblik over 2022.JV 1
Wat in 2021 niet kon, was in 2022 wel mogelijk: we zaten weer eens in de bus naar Eindhoven, hebben in Lierop peentjes gezweet en muziekbladen gevangen op de braderie, zijn volop op zoek geweest naar Simpelveld maar kennelijk bestaat dat dorp niet meer, zijn toch nog in Limburg terecht gekomen op het cruiseschip van een “roeptoeter” (weet u het nog?), hebben vervolgens met een deel Pro Musica het Caratconcert gevuld, gevolgd door een lekke-tent-concert bij de molen voor de KBO om tenslotte te eindigen bij ODE in een gymzaal in Beek en Donk. Gewoon overal lekker getoeterd en gedrumd.
Maar al dat gedoe met zo’n orkest vereist ook inzet van vrijwilligers en die hebben we voldoende. Wat dacht u van muziekstukken verzorgen, stoelen klaarzetten, vervoer naar optredens, podium inrichten, etc. etc.; afijn, meer dan voldoende werk en de voorzitter bedankte dan ook iedereen voor zijn of haar ondersteuning. Applaus.

JV 2Vervolgens was onze secretaris aan de beurt om zijn notulen van de Jaarvergadering 2022 te verdedigen. Vragen? Geen vragen? Dan goedgekeurd – applaus.
Maar dan moet de penningmeester nog maar zien dat ook hij de handen op elkaar krijgt voor zijn werkstukken. Nou, hij fietste rap door zijn financiën waarbij eigenlijk maar een post opviel: de vergaderkosten van het Bestuur… Maar gelet op artikel 7, lid 8 van de Statuten en toen we later hoorden dat ze na een clash in een vergadering altijd een pilsje drinken, werd ook dat duidelijk. De kascommissie was trouwens ook tevreden, dus ook hier décharge met applaus.
Toen kwam het spannende gedeelte: zou een herkiesbaar bestuurslid worden herkozen en kon de secretaris aftreden omdat er uiteindelijk toch een ander lid voor deze taak was gevonden?
Er werden officiële stembrieven formaat A8 uitgedeeld waarop de 45 aanwezige leden hun stem kon uitbrengen. Na telling bleek het herkiesbare bestuurslid te kunnen blijven zitten en werd een van de twee eerder welkom geheten nieuwe leden aangesteld als secretaris. Weer applaus.JV 3

Maar als er een nieuwe secretaris is gekozen dan kan de oude terugtreden. Dat wist ook onze voorzitter en hij heeft de oude secretaris eens even beminnelijk toegesproken over zijn gehele inzet voor de club, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een benoeming tot Erelid van het Seniorenorkest Groot Someren. Groot applaus, een Oorkonde, een dikke knuffel van de vicevoorzitter en drank (staat volgend jaar natuurlijk ook weer bij de vergaderkosten van het Bestuur…).
Vervolgens bedankte de oud-secretaris het Bestuur voor de samenwerking en wenste hij de nieuwe secretaris veel succes. En daarbij had hij nog een verrassing: hij overhandigde de nieuwe secretaris het bekende koffertje van de 4e dinsdag in Januari. En weer was er applaus…
Toen werd het tijd voor de kledingbeurs: de rode jasjes worden niet meer gebruikt en er worden genderneutrale naaiers gezocht om te kijken of ze de chokers kunnen omtoveren tot handelbare attributen. Als ik het goed begrepen heb moet het Huishoudelijk Reglement daarvoor worden aangepast maar dat wachten we dan maar af.
Rondvraag: wie heeft er iets te vragen?
Kunnen die chokers worden afgeschaft? Nee.
Blijft de opstelling voor de repetitie zoals de laatste keer? Ja. Kan het geheel dan meer opschuiven naar achteren richting slagwerk want die hebben een hele wandelroute voor zich? Ja.
Wat doen we in de vakantie want de Weijers gaat vier weken dicht? Weten we nog niet.
En net voordat de voorzitter de vergadering dan wil afsluiten grijpt de nieuwe secretaris de microfoon, bedankt hij de stemmers, is hij blij met de assistentie van een ander lid en gaat hij de oud-secretaris elke week bellen omdat hij zijn kaartje heeft gekregen.
Toch lukt het de voorzitter om de vergadering om 11.31 uur te sluiten. En omdat er nog maar vier stukken vlaai over waren zijn de meesten naar huis gegaan, maar tsjonge jonge, er is wat afgeklapt deze morgen…